دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : امین رضا   نشاط

پست الکترونیکی : neshat.aminreza@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی عمران

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه GIS

نوع استخدام : قراردادی

نوع همکاری : تمام وقت

امین رضا نشاط

امین رضا نشاط

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^